Stainless steel solutions
CareersКариериКариеры
 
  Do you like your job?

  Are you looking for an exciting and well-paid job?
  A career in the atmosphere of a dynamic and creative company?

  Join us!

  Here, in "Tomika-Metal", you can receive the necessary knowledge and to take your place in the company, participating in its growth, as well as in your personal progress as part of a successful team.

  We are looking for motivated, energetic people to be part of the future development and success of the company.
  Харесваш ли работата си?

  Търсиш ли вълнуваща и добре платена работа?
  Кариера в центъра на динамична и продуктивна компания?

  Присъедини се към нас!

  Тук можете да получите необходимите познания и да заемете мястото си в компаниятa, участвайки в развитието и на фирмата и във вашето лично професионално развитие като част от успяващ екип.

  Ние търсим мотивирани, енергични хорa, които да станат част от бъдещето развитие и успехи на фирмата.
  Вы любите вашу работу?

  Вы ищете волнение и полезную работу?
  Карьера в центре деятельности динамической и творческой организации?

  Присоединитесь к нам!

  Здесь, в "Томика - Метал" АО Вы можете получить необходимое знание и занять ваше место в компании, участвуя в росте и в личном продвижении как часть успешной команды.

  Мы ищем за мотивированными, энергичными людьми, чтобы быть частью непрерывного развития.